18 september 2017

Uitkomsten woonwensen onderzoek jongeren

Welke woonwensen en -behoeften hebben jongeren tussen de 18 en 30 jaar die in aanmerking komen voor sociale huisvesting in de regio Midden-Drenthe en Borger-Odoorn? En wat kan Woonservice doen om bij te dragen aan het realiseren daarvan? Deze vraag stond centraal in het woonwensenonderzoek jongerenhuisvesting dat Woonservice heeft laten uitvoeren. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we beter zicht krijgen op de vraag van jongeren naar woningen in het werkgebied van Woonservice en of het huidige woningaanbod van Woonservice aan die vraag voldoet. We horen regelmatig dat jongeren graag in het dorp willen blijven wonen, maar dat er geen woningaanbod is. Uit het onderzoek blijkt dat de werkelijkheid anders is, behalve in Beilen en Westerbork. Daar is meer vraag naar huisvesting dan dat er woningen zijn. Dat geldt voor zowel jongeren als voor andere doelgroepen.

Wie en hoe

Op basis van demografische gegevens, woningmarktonderzoeken van Companen en Rigo, het woningbezit van Woonservice en signalen vanuit de gemeenteraadsleden Midden-Drenthe heeft het onderzoek zich gericht op de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn. Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst en bijeenkomsten met jongeren. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd en de vragenlijst is uitgezet onder woningzoekenden en zittende huurders. Ook is de vragenlijst verspreid via sociale media.

Resultaten jongerenbijeenkomst en focusgroepen

Ondanks diverse signalen zijn er weinig jongeren naar de bijeenkomsten gekomen. Onder de aanwezige jongeren, voornamelijk uit Westerbork en Beilen, komt naar voren dat ze op basis van hun inkomen een lange wachttijd ervaren in combinatie met passend toewijzen. De jongeren hebben een sterke binding met de regio en willen hier graag voor langere tijd blijven wonen. Daarnaast zijn deze jongeren zeer enthousiast over starterskoopwoningen tot € 150.000,-.

Volgens lokale makelaars zijn de beschikbare woningen in deze prijsklasse minder populair, omdat hier vaak iets aan gedaan moet worden om de woning naar wens te maken. Hierbij speelt ook mee dat door de strikte hypotheekregels verbouwingen vaak niet mee gefinancierd kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomsten met jongeren worden de (nieuwbouw)projecten in Hijken en Wijster meerdere keren positief genoemd. Met betrekking tot het verhuurproces van Woonservice geven de jongeren aan dat zij graag meer transparantie en een goede terugkoppeling willen ontvangen wanneer zij worden afgewezen voor een woning.

Resultaten vragenlijst

In totaal zijn er 175 vragenlijsten ingevuld. Uit de reacties van de vragenlijst blijkt dat de keus om zelfstandig of met een partner te gaan wonen de belangrijkste reden is om te gaan verhuizen, gevolgd door een betere woonomgeving en/of woning. Bij een volgende woning vinden jongeren goed onderhoud en goede bouwkundig staat het belangrijkste.

Uit de resultaten blijkt dat er geen eenduidig beeld is over het verhuurproces, wachttijden, regels van het passend toewijzen en het recht op huurtoeslag. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt dat vaak in de verkeerde huurklasse (boven € 414,02) wordt gezocht, waardoor zij de kans op huurtoeslag mislopen.

De populairste plaats onder jongeren is Beilen, gevolgd door Westerbork, Assen, Emmen, Groningen en Borger. Dit zijn relatief gezien ook de plaatsen waar een hoge mate van voorzieningen zijn zoals scholen, winkels en sportverenigingen en het grootste aanbod (huur)woningen. Daarnaast is een sterke binding met Beilen en Westerbork en de aanwezigheid van vrienden een belangrijke reden om in deze plaatsen te willen wonen. De trek naar kleinere dorpskernen is minimaal.

Wat gaat Woonservice doen met de uitkomsten van het onderzoek?

  • We gaan beter communiceren met jongeren over het woningaanbod en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een woning;
  • We vergroten met name in Beilen het aantal woningen waar jongeren voorrang krijgen bij woningtoewijzing;
  • We onderzoeken de mogelijkheid om jongerencontracten af te sluiten. Een jongerencontract is een tijdelijk huurcontract van vijf jaar voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Een voordeel van een jongerencontract is dat de jongerenwoning ook daadwerkelijk door een jongere bewoond wordt;
  • We bekijken of we een aantal tijdelijke woningen beschikbaar kunnen maken voor woningzoekenden die snel een woning willen betrekken.