Prestatieafspraken

Op basis van de woningwet maken wij samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers jaarlijks zogenaamde prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we vast welke inzet er door de partijen wordt gedaan op het brede vlak van wonen. Denk daarbij aan afspraken over de bouw van nieuwe woningen, over het isoleren van woningen en het aanbieden van zonnepanelen, over huurprijzen, over de inzet voor specifieke doelgroepen zoals statushouders en mogelijkheden om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een mooi instrument die er toe bijdraagt dat we structureel met elkaar in gesprek zijn en daarbij concrete ambities en doelen nastreven.

Goede afspraken maken

Vanaf 1 januari is Woonservice officieel in acht gemeenten actief. In al deze gemeenten willen wij op een efficiënte manier goede afspraken maken. Daarom zijn we in de gemeenten waar we relatief veel woningen verhuren, nauw betrokken bij het woonbeleid en de prestatieafspraken. In gemeenten waar we minder woningen verhuren en dus ook minder van invloed zijn op de gehele woningmarkt, geven we op een pragmatische wijze invulling aan de prestatieafspraken. Uiteraard zorgen we in deze gemeenten net zo goed voor de kwaliteit en betaalbaarheid van onze woningen.

Ook voor de huurdersvertegenwoordiging (Samen Sterk en de Koepel) zijn de prestatieafspraken een belangrijk instrument. En ook voor hen geldt dat de inzet zo goed mogelijk verdeeld moet worden over de gemeenten en aansluiten bij de belangen / positie van Woonservice per gemeente. In de onderstaande tabel geven we per gemeente een samenvatting van de prestatieafspraken, met een link naar de prestatieafspraken.

Gemeente Aantal woningen Toelichting
Midden-Drenthe 2.134

In 2018 hebben de gemeente, de woningcorporaties Actium en Woonservice, huurdersverenigingen MEVM en Samen Sterk de meerjarige raamovereenkomst Prestatieafspraken Midden-Drenthe 2018-2021 afgesloten. Voor het maken van deze prestatieafspraken voor 2019 hebben de woningcorporaties en de huurdersverenigingen hun activiteitenoverzichten 2019 al aan elkaar verstrekt. De bijdrage van de gemeente voor 2019 ligt vast in het uitvoeringsprogramma Woonplan 2018 – 2021.

Borger-Odoorn 1.178 Woonservice, gemeente Borger-Odoorn en Samen Sterk hebben gezamenlijk prestatieafspraken geformuleerd voor 2018. Eind 2016 is de nieuwe Woonvisie vastgesteld, in het verlengde daarvan is in  2017 samen met de gemeente en collega corporatie Lefier gestart met het opstellen van de meerjarige raamovereenkomst voor de prestatieafspraken. Deze worden begin 2018 formeel vastgeteld. Ook de huurdersorganisaties Samen Sterk en ’t Huurdertje zijn hierbij betrokken. Er vindt structureel overleg plaats met de gemeente over de prestatieafspraken.
Coevorden 798 Woonservice, gemeente Coevorden en Samen Sterk hebben gezamenlijk prestatieafspraken geformuleerd voor 2018. Eind 2017 is de nieuwe Woonvisie van de gemeente vastgesteld. In het verlengde hiervan zal in 2018 een nieuwe meerjarige raamovereenkomst worden opgesteld. Woonservice neemt samen met collega corporatie Domesta en de huurdersorganisaties Samen Sterk en HVDOCO deel aan de overlegstructuur voor de prestatieafspraken.
Emmen 579

Woonservice, gemeente Emmen en Samen Sterk hebben gezamenlijk prestatieafspraken geformuleerd voor 2018. In 2018 zal Woonservice ook actief bijdragen aan de actualisatie van de meerjarige raamovereenkomst / het Lokaal Akkoord. Woonservice neemt samen met collega-corporaties Lefier en Domesta en de huurdersorganisaties Huurdersfederatie Emmen en Bewonersraad Emmen deel aan de overlegstructuur voor de prestatieafspraken / het Lokaal Akkoord. Vanwege het relatief beperkt aantal woningen van Woonservice in de gemeente Emmen, laat huurdersorganisatie Samen Sterk zich in deze overlegstructuur vertegenwoordigen door haar collega huurdersorganisaties.

Hoogeveen 80 Met 80 woningen verhuurt Woonservice net 1% van de 7.500 huurwoningen in de gemeente. Met de gemeente is afgesproken geen structureel overleg te voeren, maar over en weer goed bereikbaar te zijn wanneer er concrete vragen / opgaven zijn en daar waar nodig actief gegevens aan te leveren ten behoeve van de monitoring van het gemeentelijk woonbeleid. Het structurele overleg wordt in de gemeente gevoerd door de collega corporaties Domesta, Woonconcept en Actium. Ook huurdersvereniging Samen Sterk staat in goed contact met de gemeente. Voor 2018 zijn door Woonservice, de gemeente en Samen Sterk prestatieafspraken opgesteld.
Assen 40 In de gemeente Assen verhuurt Woonservice 40 appartementen van enkele jaren oud. Ook hier is Woonservice veruit de kleinste verhuurder. In totaal zijn er ruim 9.000 huurwoningen in de gemeente. Woonservice heeft met de gemeente afgesproken op een pragmatische wijze invulling te geven aan de prestatieafspraken. Woonservice neemt niet deel aan het structurele overleg binnen de gemeente. Daar waar mogelijk levert Woonservice gegevens aan voor de monitoring van het woonbeleid. Woonservice en de gemeente zijn voor 2018 prestatieafspraken overeengekomen. Huurdersvereniging Samen Sterk is hierbij niet actief betrokken, maar heeft op de achtergrond wel meegelezen.
Groningen 63 Woonservice is via een vorm van collegiale samenwerking / financiering eigenaar van 63 gezinswoningen in de gemeente Groningen. De woningen zijn sinds 2017 (door de fusie met Steelande) in beheer bij Wierden en Borgen. Woonservice is niet actief betrokken bij het woonbeleid in de stad Groningen en er zijn geen prestatieafspraken gemaakt tussen Woonservice en de gemeente. Via de beheerafspraken met Wierden en Borgen, worden de belangen van de betreffende huurders geborgd.
Stadskanaal 576 Sinds 1 januari 2017 is Woonservice, voortvloeiend uit de fusie met BCM Wonen ook actief in Stadskanaal. Woonservice, de gemeente en Samensterk / de Koepel, hebben prestatieafspraken voor 2018 opgesteld.