Prestatieafspraken

Op basis van de woningwet maken wij samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers jaarlijks zogenaamde prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we vast welke inzet er door de partijen wordt gedaan op het brede vlak van wonen. Denk daarbij aan afspraken over de bouw van nieuwe woningen, over het isoleren van woningen en het aanbieden van zonnepanelen, over huurprijzen, over de inzet voor specifieke doelgroepen zoals statushouders en mogelijkheden om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een mooi instrument die er toe bijdraagt dat we structureel met elkaar in gesprek zijn en daarbij concrete ambities en doelen nastreven.

Goede afspraken maken

Woonservice is actief in acht gemeenten. In alle gemeenten willen wij op een efficiënte manier goede afspraken maken. Daarom zijn we in de gemeenten waar we relatief veel woningen verhuren, nauw betrokken bij het woonbeleid en de prestatieafspraken. In gemeenten waar we minder woningen verhuren en dus ook minder van invloed zijn op de gehele woningmarkt, geven we op een pragmatische wijze invulling aan de prestatieafspraken. Uiteraard zorgen we in deze gemeenten net zo goed voor de kwaliteit en betaalbaarheid van onze woningen.

Ook voor de huurdersvertegenwoordiging (Samen Sterk en de Koepel) zijn de prestatieafspraken een belangrijk instrument. En ook voor hen geldt dat de inzet zo goed mogelijk verdeeld moet worden over de gemeenten en aansluiten bij de belangen / positie van Woonservice per gemeente. In de onderstaande tabel geven we per gemeente een samenvatting van de prestatieafspraken, met een link naar de prestatieafspraken.

Gemeente Aantal woningen Toelichting
Midden-Drenthe 2.134

In 2018 hebben gemeente Midden-Drenthe, de woningcorporaties Actium en Woonservice en de huurdersverenigingen MEVM en Samen Sterk de meerjarige raamovereenkomst Prestatieafspraken Midden-Drenthe 2018-2021 afgesloten. In Midden-Drenthe vindt regelmatig overleg plaats. Voor 2020 zijn een aantal wijzigingen in de meerjarige overeenkomst opgenomen in de oplegnotitie Prestatieafspraken 2020 Midden Drenthe. Tevens hebben alle partijen de activiteiten voor 2020 beschreven in een activiteitenoverzicht.

Borger-Odoorn 1.178

In gemeente Borger-Odoorn voert Woonservice actief overleg over de prestatieafspraken en het woonbeleid in de gemeente. Dit doen we in verschillende overlegvormen, zowel structureel als projectgebonden. Voor de prestatieafspraken is er een ambtelijk en bestuurlijk overleg. In deze overleggen worden de voorstellen voor biedingen en prestatieafspraken besproken. Hier vindt ook de monitoring van de voortgang van het Lokaal Akkoord en de prestatieafspraken plaats. Een belangrijk deel van de overleggen is gezamenlijk met collega corporatie Lefier en vertegenwoordigers van de beide huurdersorganisaties: Samen Sterk en ‘t Huurdertje.

Coevorden 798

In 2018 hebben de gemeente, woningcorporaties Domesta en Woonservice, huurdersverenigingen HVDOCO en Samen Sterk de meerjarige raamovereenkomst Prestatieafspraken gemeente Coevorden 2019-2023 afgesloten. Voor de afspraken in 2020 is een gezamenlijke monitor opgesteld en een notitie met speerpunten voor de samenwerking. 

Emmen 579

In 2019 hebben gemeente Emmen, woningcorporaties Lefier, Domesta en Woonservice en de huurdersorganisaties Huurdersfederatie Emmen, Bewonersraad Emmen en Samen Sterk gezamenlijk het Lokaal Akkoord 2019-2024 ondertekend. In Emmen vindt regelmatig overleg plaats in de regiegroep. Aan de hand van een format worden jaarlijks de activiteiten van alle partijen opgesteld in het activiteitenoverzicht.

Hoogeveen 80

In de gemeente Hoogeveen is Woonservice verhuurder van circa 80 woningen in Tiendeveen en Nieuweroord. Als gevolg van het geringe aantal woningen rekent Woonservice Hoogeveen niet tot haar kerngemeenten. Met de gemeente is in het verleden de afspraak gemaakt dat Woonservice op een pragmatische wijze aansluiting houdt bij het gemeentelijk beleid en de monitoring hiervan. Ook huurdersvereniging Samen Sterk staat in goed contact met de gemeente. Voor 2020 zijn door Woonservice, de gemeente en Samen Sterk prestatieafspraken opgesteld.

Assen 156

In Assen heeft Woonservice haar woningbezit recent vergroot met de overname van de appartementencomplexen aan de Stroom en de Obrechtlaan. Ook hebben we aan de Slinge grond aangekocht voor de realisatie van 42 appartementen. 

 

Groningen 63 Woonservice is via een vorm van collegiale samenwerking / financiering eigenaar van 63 gezinswoningen in de gemeente Groningen. De woningen zijn in beheer bij Wierden en Borgen. Woonservice is niet actief betrokken bij het woonbeleid in de stad Groningen en er zijn geen prestatieafspraken gemaakt tussen Woonservice en de gemeente. Via de beheerafspraken met Wierden en Borgen, worden de belangen van de betreffende huurders geborgd.
Stadskanaal  576 Sinds  2017 is Woonservice actief in Stadskanaal. In de gemeente Stadskanaal zet Woonservice in op een actievere rol in het woonbeleid. Als gesprekspartner van de gemeente participeren we binnen de gemeentelijke overlegvormen. We nemen deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Woonservice, de gemeente en Samensterk / de Koepel, hebben prestatieafspraken voor 2020 opgesteld. Er wordt in 2020 een nieuwe Woonvisie en een nieuw Lokaal Akkoord opgesteld gezamenlijk met Lefier en de huurdersorganisaties.