Samenwerking

Om afspraken minder vrijblijvend te maken, sluiten we convenanten en samenwerkingsovereenkomsten. Hieronder vindt u een overzicht van onze externe overeenkomsten.

Naam overeenkomst Inhoud Partijen
Woonkansbeleid
 • Preventie woonkansmaatregelen
 • Voorkomen huisuitzettingen en tweede kans maatregelen
 • Huisvesting voor mensen met zware woonproblemen 

Gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, Lefier en Domesta

Hennepconvenant Zuidoost-Drenthe

 • Tegengaan hennepplantages

Gemeente Emmen, Borger-Odoorn, politie, Openbaar Ministerie, Essent, Lefier en Domesta

Afspraak=afspraak
 • Corporaties staan garant voor leerwerkplekken t.b.v. opleidingsbedrijf, d.w.z. voor Woonservice
 • Als aanjager bedoeld om afspraken in het convenant na te komen

Provincie Drenthe, Actium, Domesta, Lefier, Woonservice, De Volmacht, Woonborg, Woonconcept, Opleidingscentrum Bouw, Alfa College en Drenthe College

Convenant 't Geruzie Veurbij 

 • Gewenst is om samen te werken inde vorm van een project, gericht op het voorkomen van escalaties tussen buren/buurtgenoten
 • Samenwerking en afstemming meerwaarde is op dorpsbemiddeling tot uitvoering te brengen
 • Nadere afspraken maken over plan van aanpak en werkwijze van dorpsbemiddeling
 • Dorpsbemiddeling de basis van projectplan

Gemeente Midden-Drenthe, Vereniging Dorpen Overleg Midden-Drenthe, Stichting welzijn Midden-Drenthe, Actium, Woonservice en Politie Drenthe, basiseenheid Midden-Drenthe

Lokaal convenant OGGz Borger-Odoorn

 • D.m.v. samenwerking op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage leveren aan hulp- en dienstverlening van OGGZ-cliënten
 • Streven naar een integrale aanpak door middel van netwerkvorming
 • Niet één organisatie is verantwoordelijk, maar een gecoördineerde aanpak is verreist om hulp te bieden

Gemeente Borger-Odoorn, GGD Drenthe, GGZ Zuid-Oost Drenthe, VNN, RIBW Drenthe, Regiopolitie, SWBO, Lefier en Woonservice

Lokaal convenant OGGz Midden-Drenthe

 • D.m.v. samenwerking op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage leveren aan hulp- en dienstverlening van OGGZ-cliënten
 • Streven naar een integrale aanpak door middel van netwerkvorming
 • Niet één organisatie is verantwoordelijk, maar een gecoördineerde aanpak is verreist om hulp te bieden

Gemeente Midden-Drenthe, GGD Drenthe, GGZ, regiopolitie, AMW Noordermaat, VNN, Woonservice, Actium en RIBW

Schuldverlening gemeente Coevorden

 • Vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen bij huurders
 • Signaleren van sociale problematiek a.g.v. schuldensituaties
 • Voorkomen hoge incassokosten en ontruimingen
 • Voorkomen en beperken doorstroming WSNP

Gemeente Coevorden

Prestatieafspraken gemeente Borger-Odoorn
 • Vastleggen wat partijen van elkaar mogen verwachten
 • Uitvoeringsgericht
 • Richt zich m.n. op planning van projecten en financiële aspecten van wijkontwikkeling
Gemeente Borger-Odoorn, Lefier
Nieuw Lokaal Akkoord Afspraken over samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit van wonen in de gemeente Emmen. Gemeente Emmen, Domesta, Lefier en Woonservice en huurderspartijen
Prestatieafspraken Coevorden Afspraken over samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit van wonen in de gemeente Coevorden. Gemeente Coevorden, Domesta, Woonservice
Prestatieafspraken Midden-Drenthe Afspraken over samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit van wonen in de gemeente Midden-Drenthe. Gemeente Midden-Drenthe, Actium, Woonservice
Leefbaarheid en wijkgericht werken gemeente Midden-Drenthe
 • Behouden en versterken leefbaarheid
 • Versterken en verbeteren samenwerking en vertrouwen tussen partijen
 • Verbeteren communicatie tussen partijen en bewoners
 • Op buurtniveau adequaat kunnen ingrijpen bij problemen
 • Bevorderen betrokkenheid en participatie
Gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Noordermaat, politie en Actium
Samenwerkingsovereenkomst huurdersvereniging Samen Sterk
 • Huurdersvereniging goede mogelijkheden bieden om belangen te behartigen
 • Verhuurder mogelijkheid te bieden om middels overleg dienstverlening aan huurders te optimaliseren
 • Taken en bevoegdheden van verhuurder en huurdersvereniging te verduidelijken
 • Regels en procedures af te spreken, goede overlegrelatie bevorderen
 • Bevorderen van gelijkwaardig overleg tussen verhuurder en huurdersvereniging
Huurdersvereniging Samen Sterk en Woonservice
Sociaal Plan huurdersvereniging Fungeert als leidraad bij uitvoering van sloop-, groot onderhoud en renovatieprojecten. Huurdersvereniging Samen Sterk en Woonservice
Bewonerscommissie protocol Afspraken om goede samenwerking te bevorderen. Huurdersvereniging Samen Sterk en Woonservice
Convenant Coevorden leerlingbouwplaatsen Afspraken over beschikbaar stellen van leerlingbouwplaatsen, gemiddeld 5 opleidingsplaatsen per jaar. Gemeente Coevorden, Domesta, Bouwend Nederland, NVBU, HACO, OCB, RCB, Fundeon, Drents Plateau en Woonservice
Project buurtbemiddeling Borger-Odoorn
 • Draagt bij tot het oplossen van conflictsituaties in een vroeg stadium
 • Draagt bij aan het verbeteren van de sociale kwaliteit en daarmee een positief effect heeft op het gebied van leefbaarheid en veiligheid
Gemeente Borger-Odoorn, politie, Lefier, welzijnsorganisatie Andes en Woonservice
Intentieovereenkomst gezamenlijke inkoop
 • Collegiaal inkoop
 • Kosten besparen
Lefier, Woonborg, Actium, Woonconcept, Domesta en Woonservice
Gebruikersovereenkomst Buurtmoestuin De Monden, Middenlaan, Tweede Exloërmond Het in bruikleen geven van een perceel aan de Middenlaan in 2e Exloërmond aan bewonersgroep die dit beheert als buurtmoestuin. Vereniging buurtmoestuinen De Monden en Woonservice
Procesafspraken Woonservice FPK GGZ

Werkproces huisvesting FPK-cliënten Woonservice.

Woonservice en GGZ
Energieconvenant Energieconvenant, afspraken m.b.t. energie. Provincie Drenthe en alle Drentse corporaties
Woonkans en schuldhulp gemeente Borger-Odoorn Gezamenlijk streven om de gevolgen van huurachterstand en huisuitzettingen te voorkomen en mensen structureel uit schulden te helpen, zodat financiële en sociale uitsluiting kan worden voorkomen. Gemeente Borger-Odoorn, Lefier en Sociale teams Borger-Odoorn
Convenant buurtbemiddeling gemeente Coevorden Voorkomen en bemiddelen van woonoverlast en conflicten tussen buren, door vroeg signalering. Effecten zijn een leefbare buurt, sterkere gemeenschapszin en een grotere zelfredzaamheid van burgers. Gemeente Coevorden, Domesta, Woonservice en St Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Buurtbemiddeling Emmen Draagt bij aan het oplossen van conflictsituaties in een vroeg stadium. Gemeente Emmen, Domesta, Lefier, politie, Sedna, Wijkbelang Emmerhout en Woonservice
Beraad Wonen, Welzijn en Zorg Coevorden Samenhangend aanbod wordt nagestreefd. Gemeente Coevorden, gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe, Icare, Maatschappelijk Wezlijn Coevorden, Promens Care, Saxenburgh Groep, Domesta, Woonservice, Treant zorggroep, Zorggroep Tangenborgh, TSN thuiszorg, Zuid-Oost Drentse Huisartsen Coöperatie
Gebruikersovereenkomst trapveldje Middenlaan Tweede Exloërmond Afspraken bruikleen speelterrein Middenlaan. Gemeente Borger-Odoorn, speeltuinvereniging 't Kinderparadijs en Woonservice
Samenwerkingsovereenkomst Welwozo Midden-Drenthe Samen werken aan langer zelfstandig wonen in Midden-Drenthe. Gemeente Midden-Drenthe, Zorggroep Drenthe, Interzorg, Welzijnswerk Midden-Drenthe, GGZ Drenthe, 't Derkshoes, Actium, Promens Care, Bezinn, Woonservice en Icare
Afspraken vroegsignalering van (huur)schulden en financiële problematiek Huurachterstanden vroegtijdig signaleren en afspraken te maken om te voorkomen dat huurachterstanden ontstaan, oplopen en zelfs leiden tot huisuitzetting. Gemeente Midden-Drenthe, Actium en Woonservice