Good governance

Good governance

Woonservice onderschrijft de branchebrede governancecode. Woonservice werkt als private organisatie in het publieke domein. Als corporatie hebben we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van wonen en aanpalende beleidsterreinen. Woonservice doet dit open en transparant en is aanspreekbaar op haar handelen en op haar governance.

Op woensdag 29 oktober 2014 speelde Woonservice met haar belanghouders het grote Woonservice Monopolyspel. Door middel van het spelen van het Monopolyspel is Woonservice op een mooie manier bijna twee uur lang in dialoog geweest met haar belanghouders. Het reguliere Monopoly spel is aangepast en heeft de straten, dorpen, MFA’s (multifunctionele accommodaties) en wooncomplexen van het werkgebied van Woonservice gekregen. Er zijn verschillende thema’s besproken met een aantal goede, inhoudelijke discussies. Het verslag met de leerpunten vindt u in de bijlagen. Daarnaast heeft Woonservice in 2015 een bewonerslunch georganiseerd voor alle bewonerscommissies van de wooncomplexen en een ‘Meet & Greet’ met de provincie Drenthe. In 2016 heeft Woonservice een bijeenkomst voor ‘nieuwe’ huurders van de gemeente Midden-Drenthe over het thema betaalbaarheid georganiseerd en in 2015, 2016 en 2017 diverse stamppotproaten met bewoners uit de dorpen Schoonoord, Veenoord, Oranje en Hijken, Hooghalen, Tiendeveen en Nieuweroord. 

Per 1 januari 2012 heeft de Belastingdienst Woonservice aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  De bestuurlijke organisatie van Woonservice is ingericht volgens de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties, zoals deze medio 2006 is opgesteld door een onafhankelijke commissie governancecode Woningcorporaties, voorgezeten door Professor Jaap Winter, in opdracht van Aedes en de VTW (vereniging toezichthouders woningcorporaties).

In 2016 heeft Woonservice de Governancecode ondertekend en doorgevoerd. De governancecode Woningcorporaties bestaat uit een stelsel van principes en bepalingen als basis voor een bestuurlijke organisatie waarbij het besturen, het interne toezicht, verantwoordelijkheden, zeggenschap en invloed van externe belanghouders worden geborgd. De governancecode Woonservice staat niet op zich. Good Governance vraagt om transparantie. Via deze website geeft Woonservice inzage in de verschillende documenten en regelingen die als onderlegger dienen voor goed bestuur.

 

 

Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de Woningwet. Zij valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesen is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Over Woonservice Drenthe kunt u actuele documenten lezen of downloaden zoals Corporatie in Perspectief. Hierin kunt u lezen hoe Woonservice scoort op een aantal belangrijke parameters in relatie tot andere corporaties.