Ons doel

bijzonder gewoon - header

Prestatieafspraken

Op basis van de woningwet maken wij samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers jaarlijks zogenaamde prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we vast welke inzet er door de partijen wordt gedaan op het brede vlak van wonen. Denk daarbij aan afspraken over de bouw van nieuwe woningen, over het isoleren van woningen en het aanbieden van zonnepanelen, over huurprijzen, over de inzet voor specifieke doelgroepen zoals statushouders en mogelijkheden om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een mooi instrument die er toe bijdraagt dat we structureel met elkaar in gesprek zijn en daarbij concrete ambities en doelen nastreven.

 

Goede afspraken maken

Vanaf 1 januari is Woonservice officieel in acht gemeenten actief. In al deze gemeenten willen wij op een efficiënte manier goede afspraken maken. Daarom zijn we in de gemeenten waar we relatief veel woningen verhuren, nauw betrokken bij het woonbeleid en de prestatieafspraken. In gemeenten waar we minder woningen verhuren en dus ook minder van invloed zijn op de gehele woningmarkt, geven we op een pragmatische wijze invulling aan de prestatieafspraken. Uiteraard zorgen we in deze gemeenten net zo goed voor de kwaliteit en betaalbaarheid van onze woningen.

 

Ook voor de huurdersvertegenwoordiging (Samen Sterk en de Koepel) zijn de prestatieafspraken een belangrijk instrument. En ook voor hen geldt dat de inzet zo goed mogelijk verdeeld moet worden over de gemeenten en aansluiten bij de belangen / positie van Woonservice per gemeente. In de onderstaande tabel geven we per gemeente een samenvatting van de prestatieafspraken, met een link naar de prestatieafspraken.

  

 

Gemeente

Woningen

Toelichting

Midden-Drenthe

2.162

Woonservice, gemeente Midden-Drenthe en Samen Sterk hebben gezamenlijk prestatieafspraken geformuleerd voor 2017. In 2017 zal Woonservice actief bijdragen aan de ontwikkeling van het woonbeleid en de nieuwe woonvisie. In het verlengde hiervan zal een nieuwe meerjarige raamovereenkomst worden opgesteld. Woonservice neemt samen met collega corporatie Actium en de huurdersorganisaties Samen Sterk en MEVM deel aan de overlegstructuur voor de prestatieafspraken.

Borger-Odoorn

1.191

Woonservice, gemeente Borger-Odoorn en Samen Sterk hebben gezamenlijk prestatieafspraken geformuleerd voor 2017. Eind 2016 is de nieuwe Woonvisie vastgesteld, in het verlengde daarvan wordt begin 2017 samen met de gemeente en collega corporatie Lefier gestart met het opstellen van de meerjarige raamovereenkomst voor de prestatieafspraken. Ook de huurdersorganisaties Samen Sterk en ’t Huurdertje zijn hierbij betrokken. Er vindt structureel overleg plaats met de gemeente over de prestatieafspraken.

Coevorden

801

Woonservice, gemeente Coevorden en Samen Sterk hebben gezamenlijk prestatieafspraken geformuleerd voor 2017. In 2017 zal Woonservice actief bijdragen aan de ontwikkeling van het woonbeleid en de nieuwe woonvisie. In het verlengde hiervan zal een nieuwe meerjarige raamovereenkomst worden opgesteld. Woonservice neemt samen met collega corporatie Domesta en de huurdersorganisaties Samen Sterk en HVDOCO deel aan de overlegstructuur voor de prestatieafspraken.

Emmen

586

Woonservice, gemeente Emmen en Samen Sterk hebben gezamenlijk prestatieafspraken geformuleerd voor 2017. In 2017 zal Woonservice actief bijdragen aan de ontwikkeling van het woonbeleid, de nieuwe woonvisie en de actualisatie van de meerjarige raamovereenkomst / het lokaal akkoord. Woonservice neemt samen met collega corporaties Lefier en Domesta en de huurdersorganisaties Huurdersfederatie Emmen en Bewonersraad Emmen deel aan de overlegstructuur voor de prestatieafspraken / het Lokaal Akkoord. Vanwege het relatief beperkt aantal woningen van Woonservice in de gemeente Emmen, laat huurdersorganisatie Samen Sterk zich in deze overlegstructuur vertegenwoordigen door haar collega huurdersorganisaties.

Hoogeveen

80

Met 80 woningen verhuurt Woonservice net 1% van de 7.500 huurwoningen in de gemeente. Met de gemeente is afgesproken geen structureel overleg te voeren, maar over en weer goed bereikbaar te zijn wanneer er concrete vragen / opgaven zijn en daar waar nodig actief gegevens aan te leveren ten behoeve van de monitoring van het gemeentelijk woonbeleid. Het structurele overleg wordt in de gemeente gevoerd door de collega corporaties Domesta, Woonconcept en Actium. Ook huurdersvereniging Samen Sterk staat in goed contact met de gemeente. Voor 2017 zijn door Woonservice, de gemeente en Samen Sterk prestatieafspraken opgesteld.

Assen

40

In de gemeente Assen verhuurt Woonservice 40 appartementen van enkele jaren oud. Ook hier is Woonservice veruit de kleinste verhuurder. In totaal zijn er ruim 9.000 huurwoningen in de gemeente. Woonservice heeft met de gemeente afgesproken op een pragmatische wijze invulling te geven aan de prestatieafspraken. Woonservice neemt niet deel aan het structurele overleg binnen de gemeente. Daar waar mogelijk levert Woonservice gegevens aan voor de monitoring van het woonbeleid. Woonservice en de gemeente zijn voor 2017 prestatieafspraken overeengekomen. Huurdersvereniging Samen Sterk is hierbij niet actief betrokken, maar heeft op de achtergrond wel meegelezen.

Groningen

63

Woonservice is via een vorm van collegiale samenwerking / financiering eigenaar van 63 gezinswoningen in de gemeente Groningen. De woningen zijn sinds kort (door de fusie met Steelande) in beheer bij Wierden en Borgen. Woonservice is niet actief betrokken bij het woonbeleid in de stad Groningen en er zijn geen prestatieafspraken gemaakt tussen Woonservice en de gemeente. Via de beheerafspraken met Wierden en Borgen, worden de belangen van de betreffende huurders geborgd.

Stadskanaal

576

Sinds 1 januari is Woonservice, voortvloeiend uit de fusie met BCM Wonen ook actief in Stadskanaal. Ter voorbereiding zijn in 2016 de contacten gelegd met de gemeente en is kennis gemaakt met de samenwerkingsverbanden. In 2017 zal Woonservice actief gaan deelnemen aan de overlegstructuur met betrekking tot de prestatieafspraken. Dit betekent concreet dat Woonservice in 2017 nog geen lopende prestatieafspraken met de gemeente Stadskanaal is overeengekomen, maar in 2017 prestatieafspraken voor 2018 zal opstellen. We werken hierbij samen met collega corporatie Lefier en huurdersvertegenwoordigers van De Koepel en Samen Sterk.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.