Nieuws

defheaderoptiemodel

Verkennen mogelijkheden wooncoöperatie

 

De nieuwe woningwet geeft huurders meer ruimte om samen vorm te geven aan wonen. Het oprichten van een wooncoöperatie is makkelijker gemaakt.

 

Woonservice heeft aangegeven de mogelijkheden voor een wooncoöperatie graag te willen verkennen. De provincie Drenthe besloot daarop deze zoektocht te ondersteunen met inzet van de expertise van STAMM CMO. Zo is de pilot: verkennen kansen wooncoöperatie ontstaan.

 

 

Een Wooncoöperatie is een woonbedrijf van de bewoners zelf. Zij zijn samen eigenaar van de coöperatie. Binnen die coöperatie kopen of huren zij hun woning, en ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van hun woning en woonomgeving. De Wooncoöperatie heeft geen ander belang dan het belang van de leden. Wooncooperaties zijn er niet op uit om geld te verdienen. Het kan belangrijke voordelen opleveren: efficiënt woningbeheer en kostenbesparing door het beheer en onderhoud van de woningen (deels) zelf ter hand te nemen, volledige zeggenschap en invloed, eigen regie over de woning en de directe omgeving.

 

 

Om de kansen te verkennen zijn twee acties in gang gezet:

1.    Verkennen en stimuleren draagvlak onder bewoners. Met als resultaat:

 

Vanuit bewoners is op dit moment geen animo aanwezig om zich in te zetten voor een wooncoöperatie. Als redenen hiervoor worden genoemd:

 • Woonservice is een prima verhuurder. Bewoners geven aan dat ze geen reden hebben om het anders te willen.
 • Een wooncoöperatie betekent dat je meer samenwerkt met je buurt en je buren, terwijl er in de praktijk juist minder contact is met de buurt en de buren.
 • De gemiddelde leeftijd van huurders is hoog. Deze groep is minder gemotiveerd om meer een eigen rol te nemen in bijvoorbeeld het beheer. Daar komt bij dat men tevreden is over hoe het nu gaat.
 • Een financieel voordeel weegt niet op tegen de nadelen.
 • Er komt heel wat kijken bij een wooncoöperatie (in welke vorm dan ook) en de prikkel om zich daarvoor in te zetten ontbreekt.

 

2.    Onderzoeken verschillende mogelijkheden voor een wooncoöperatie

 

Voordelen van een wooncoöperatie (voor bewoners)

 • Iets realiseren dat niet door de markt wordt geboden
 • Bewoners kunnen betere kwaliteit leveren tegen lagere kosten
 • Naast het wonen kunnen initiatiefnemers ook andere zaken realiseren, bijvoorbeeld gemeenschappelijke voorzieningen of een bepaald ideaal (ecologisch bouwen o.i.d.)
 • Regelt collectiviteit, verantwoordelijkheden en eigendom
 • Democratisch: individuele leden hebben zeggenschap en invloed
 • Een wooncoöperatie kan voor groepen met verschillende inkomens een goed alternatief bieden voor individueel huren of kopen; beide mogelijkheden zijn te verenigen in één groep
 • Samen verantwoordelijk: meer bewust van gevolgen gedrag voor waarde en leefbaarheid
 • Biedt mogelijkheden voor efficiënt woningbeheer: betrokkenheid en kleinschaligheid.

 

 

Een wooncoöperatie kent ook een paar nadelen

 • Kan bureaucratisch zijn
 • Financiers kunnen (nog) moeilijk te vinden zijn
 • Een wooncoöperatie kan financieel kwetsbaar zijn – geen risicospreiding
 • Gebrek aan anonimiteit – bijvoorbeeld de buren aanspreken over huurachterstand.

 

 

Er zijn verschillende vormen denkbaar voor een wooncoöperatie:

 • Bezit en beheer van de woningen in handen van de coöperatie
 • Alleen beheer door een wooncoöperatie
 • Coöperatie die zich uitsluitend richt op het wonen
 • Coöperaties die zich ook richten op energie, zorg, enzovoort.

 

De gekozen vorm is afhankelijk van wat de leden van de coöperatie zelf willen.

 

Conclusie

Er zijn kansen en mogelijkheden. Het idee dat bewoners een grotere regierol krijgen in het beheer van de woningen heeft zonder meer aantrekkelijke kanten. Dat geldt zowel voor een wooncoöperatie rondom beheer als voor overdracht van beheer èn eigendom van een aantal woningen aan een wooncoöperatie.

 

Woonservice heeft al eerder uitgesproken dat zij positief staat tegenover de ontwikkeling van wooncoöperaties. Niet alleen omdat daarvoor de wettelijke mogelijkheid is geboden aan huurders, maar ook vanuit de eigen visie. Daarin is nadrukkelijk plaats voor nieuwe vormen van coöperatief beheer en eigenaarschap.

 

De beslissing om al dan niet te kiezen voor een wooncoöperatie ligt bij bewoners. Op dit moment kan worden geconcludeerd dat er bij bewoners in het werkgebied van Woonservice geen belangstelling bestaat voor een wooncoöperatie. Bewoners zijn tevreden over de rol van Woonservice als verhuurder en houden de situatie graag zoals die nu is.

Voor de toekomst valt hierover moeilijk iets te zeggen. Op verschillende manieren kan er alsnog een prikkel ontstaan die bewoners inspireert om plannen te smeden voor een wooncoöperatie (denk aan forse huurverhogingen, sloopplannen, ed). Ook kunnen er kunnen nieuwe huurders komen die meer kansen en mogelijkheden zien.

 

Woonservice staat open voor initiatieven en is bereid actief mee te denken rondom het vormen van een wooncoöperatie.

Komen er bij u ideeën naar boven? Of wilt u gewoon eens brainstormen hierover? Kom dan in contact met Roel Boender, coördinator gebiedsontwikkeling bij Woonservice. Mail naar r.boender@woonservice.nl. Woonservice biedt graag ruimte voor huurders met initiatief en daadkracht.
 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.